Wyprawa 26

Nasza 26 wyprawa... to ju? druga wyprawa znajomych z forum 4x4...
Zacz??a si? od d?ugiego planowania trasy... za?o?enia by?y proste:
1. Lajtowo
2. Rodzinnie
3. ale te? weso?o i off-roadowo

Wymy?li?em wi?c dwie trasy ... tydzie? wcze?niej przedstawi?em je na forum... Robert, objecha? jedna z nich. Mówi? ?e górki fajne, tylko przy jednym podje?dzie musia? za??czy? 4x4. Wi?c zdecydowa?em ?e jedziemy t? w?a?nie tras?, Robert prowadzi, bo ju? zna tereny. Widoczki ?adne, trasa lajtowa...
Mamy wi?c 24 wrze?nia, pogoda wymarzona... ciep?o, zero deszczu, na parkingu przy ul. Raginisa w Bia?ymstoku doje?d?aj? kolejne autka... licz?, licz?, jest nas 8 za?óg, w tym dwie z W?gorzewa. Jedziemy do Supra?la, po drodze w Ogrodniczkach do??cza do nas Jurek swym Uazem.
Za Supra?lem skr?camy w prawo, za??czamy 4x4 i jedziemy po wspina? si? na górki. Robert prowadzi. Zwyk?a le?na droga zmienia si? w przecink?, ale szerok?. Robert wie gdzie jecha?, skr?ca w lewo i po kilku metrach okazuje si? ?e w ci?gu tygodnia kawa?ek lasu zosta? ogrodzony i powsta?a szkó?ka le?na, hmm, t?dy nie przejedziemy, cho? Robert jeszcze tydzie? temu t?dy jecha?. Wycofujemy i szukamy najbli?szej przecinki, skr?camy w ni? i okazuje si? ?e jest to wymarzony dla nas teren,

jedziemy coraz ostrzej pod gór?, do tego pojawia si? trawers. Niby nic, trawers ma?y ale pod traw? pozosta?y pie?ki po wyci?tych drzewach które by?y do?? wysokie. Autka ciekawie nabiera?y przechy?ów po wjechaniu na nie. I to przewa?y?o, ?e pasa?erki co po niektórych aut si? powa?nie przestraszy?y... wi?c trzeba by?o troch? zmodyfikowa? tras?...

 

cz??? za?óg zawróci?o i pojecha?o w dó? spowrotem, cz??? - co odwa?niejsi, po wykarczowaniu kilku wi?kszych pie?ków wdrapa?o si? na gór? i zjecha?o ostrym zjazdem w dó?. Ja natomiast z dwiema za?ogami skr?cili?my w prawo i bardzo ciekawym podjazdem a potem zjazdem wyjechali?my jakimi? przecinkami na twarda drog?.
Wszystkie za?ogi spotka?y si? na parkingu przy Nadle?nictwie Supra?l. Po krótkiej naradzie stwierdzili?my, ?e trzeba odpocz?? i pojechali?my na ognisko.
Po posi?ku i omówieniu dalszych planów, od??czyli?my sprz?gie?ka i pojechali?my na niezawodne torfowe tereny przy rzece Narew okolicach Choroszczy.
Sporo rado?ci przysporzy? nam rowek z woda który ka?dy pokonywa? na swój w?asny sposób :)

Przy okazji znale?li?my zgubiona na poprzedniej wyprawie tablic? rejestracyjna Ma?ka :)

Oczywi?cie trzy ma?e brodziki tez zaliczyli?my by umy? autka

Tu stara trasa... ale my?l?, ?e lajtowa i tu juz dziewczynom si? chyba podoba?o. B?otko, woda (ale nie za g??boka), pi?kne tereny.
Tak podjechali?my do znanego nam ju? jazu w Rz?dzianach, gdzie si? po?egnali?my. By?o ju? oko?o godziny 16, za?ogi z W?gorzewa mia?y kawa?ek drogi do domu.
Dzi?kujemy Wam za to ?e byli?cie i ?e mogli?my Was pozna?!!

Ja + za?ogi Vitary i ciemno zielonego Uaza, podjechali?my jeszcze poogl?da? widoki z pi?knego miejsca widokowego nieopodal wsi Rz?dziany (tzw. zerwanego mostu). Po krótkiej rozmowie w pi?knym wrze?niowym s?o?cu zako?czyli?my wypraw?...
Osobi?cie uwa?am ?e by?o fajnie i mi?o, cho? przepraszam Dziewczyny, ?e mo?e trasa po górka by?a zbyt ostra... ale to by?o nieprzewidziane. Mo?e brodziki by?y tylko taka namiastka prawdziwych brodów ale nie chcia?em by kto? niszczy? sprz?t w prawdziwym brodzie... nast?pnym razem gdy b?d? prowadzi? tak du?? ilo?? aut, obiecuj? ?e objad? wcze?niej tras? i ju? b?dziemy wiedzieli w co si? pakujemy... cho? osobi?cie uwa?am, ?e jazda w ciemno tylko przy pomocy mapy jest o wiele bardziej ekscytuj?ca :)
Jeszcze raz dzi?kuj? wszystkim za mo?liwo?? poznania i za ?wietna zabaw?... mi si? podoba?o!!

Tekst i zdj?cia - Stefan (zielony UAZ)

 

Zdj?cia Roberta - ciemno zielony UAZ

 

Podstrona wyswietlana 49 razy.

Stefan Ostrowski - www.mojuaz.com
Wszystkie prawa zastrzeżone